Geburtstage

01.02.2017

 

 

05.02            Fr. Varghese Panakalam

14.02.           Fr.Sebastian Elavathinal

14.02.           Fr.Dennis Velamarukudiyil

15.02.           Fr Edathinattu Raju

15.02            Fr.Sebastian Mukalel

17.02:           Fr.Joseph Pullamkulathuthara

18.02            Fr Parathanam Abraham

19.02            Fr.Josemon manjakalayil

19.02            Fr. Payappan Thomas

23.02            Fr. Sonu Chalappattu

26.02            Fr. Pereppadan Pauly